Regulamin konkursu „Grudniowe inspiracje”

1. ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA
1.1. Organizatorem konkursu „Grudniowe Inspiracje” zwanego dalej „Konkursem”, jest firma Cegielnia Dąbrówka Zbigniew Zawadzki z siedzibą przy ul. Cegielniana 6, 95-100 Dąbrówka-Strumiany, NIP: 733-000-63-57 zwana dalej „Organizatorem”.
1.2. Partnerem konkursu jest Firma Fotoreklama.com Filip Kotecki, z siedzibą przy ul. Skrzetuskiego 8 m 40, 92-432 Łódź, NIP:728-235-82-87 zwana dalej „Partnerem”.
1.3. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od 02.12.2014 do 20.12.2014 roku.
1.4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż przeczytał i zrozumiał regulamin oraz spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
1.5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia, która posiada publiczny profil w serwisie społecznościowym Facebook (FB).
2.2. Uczestników konkursu nie mogą reprezentować pracownicy Organizatora i Partnera.
2.3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

3. CELE KONKURSU
Celem Konkursu jest:
3.1. Propagowanie, szczególnie wśród ludzi młodych, sztuki fotografowania, jako jednej z form artystycznego wyrazu, a jednocześnie jednego z najlepszych środków komunikacji międzyludzkiej.
3.2. Promocja ciekawych rozwiązań dekoratorskich i architektonicznych.
3.3. Promocja cegły i płytek ceglanych jako materiału budowlanego i dekoracyjnego.

4. ZASADY KONKURSU
4.1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest 'polubienie' fanpage’u serwisu Ceglane.pl – https://www.facebook.com/ceglane na portalu Facebook oraz wykonanie zamieszczonego tam zadania konkursowego. Zadanie konkursu „Grudniowe inspiracje” polega na wykonaniu fotografii prezentującej aranżację z płytek ceglanych bądź ceglanej ściany i umieszczeniu jej w komentarzu pod postem konkursowym.
4.2. Umieszczenie fotografii w komentarzu pod postem konkursowym jest jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu.
4.3. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko fotografie wykonane osobiście przez Uczestnika, do których przysługują Uczestnikowi autorskie prawa osobiste i majątkowe, a także nie naruszające praw właścicieli do wizerunków obiektów zastrzeżonych w Urzędzie Patentowym. W przypadku gdy na zgłaszanych zdjęciach widnieją rozpoznawalne osoby Uczestnik jest zobowiązany uzyskać zgodę tych osób na opublikowanie i publiczną prezentację fotografii i móc na żądanie Organizatora przedstawić taką zgodę na piśmie.
4.4. Przystępując do Konkursu Uczestnika oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do tych fotografii i że ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw.
4.5. Fotografie muszą spełniać następujące wymagania techniczne: minimum 1200px szerokości.
4.6. Zwycięzcą konkursu zostaje osoba, której komentarz ze zdjęciem zdobędzie największą ilość ‘polubień’.
4.7. Konkurs trwa na fanpage’u serwisu Ceglane.pl – https://www.facebook.com/ceglane na portalu Facebook od dnia 02.12.2014 do dnia 20.12.2014 włącznie.
4.8. Nagrodą w konkursie jest zestaw zapachowy Lady Million PACO RABANNE o wartości 300PLN ufundowany przez Organizatora konkursu.
4.9. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku wartość nagrody nie podlega opodatkowaniu.

5.OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
5.1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na fanpage’u serwisu Ceglane.pl – https://www.facebook.com/ceglane na portalu Facebook oraz na stronie serwisu Ceglane.pl dzień po zakończeniu Konkursu.
5.2. Niezależnie od powyższego zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej za pośrednictwem fanpage’u serwisu Ceglane.pl na portalu Facebook.com.
5.3. Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 5 dni od daty otrzymania wiadomości przesłać wiadomość zwrotną zawierającą Jego dane adresowe.
5.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia nagród, wynikający z braku kontaktu ze Zwycięzcą lub błędnego podania danych adresowych.
5.5. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie spełnienia wymogów podanych w ust.5.3, nagroda przepada.
5.6. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi nagrody.
5.7. Nagroda zostanie przesłana do Zwycięzcy drogą pocztową lub przesyłką kurierską.
5.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia nagród, spowodowany przyczyną leżącą po stronie operatorów pocztowych.
5.9. Wszelkie pytania dotyczące konkursu można kierować na adres email: info@ceglane.pl.

6. PRAWA AUTORSKIE
6.1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu wyłączne prawa autorskie oraz prawa pokrewne do zdjęć, a także, że wszystkie osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach, w tym Uczestnik, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób określony w Regulaminie.
6.2. Uczestnik upoważnia nieodpłatnie Organizatora oraz Partnera do korzystania (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) z przesłanych zdjęć w szczególności do:
– opublikowania zdjęć na stronie internetowej Konkursu w serwisie Partnera – Ceglane.pl https://www.ceglane.pl
– opublikowania zdjęć na stronie internetowej Organizatora
– opublikowania zdjęć na profilach społecznościowych Organizatora i Partnera.
6.3. Uczestnik wyraża zgodę na oznaczenie autorstwa zdjęć rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem.
6.4. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko i/lub pseudonim/nick, miejsce zamieszkania, przy czym wyraża również zgodę na korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności jego publiczne udostępnianie anonimowo, w celach marketingowych związanych z ofertami i komunikacją Organizatora i Partnera,
6.5. Ponadto Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć.
6.6. Uczestnik Konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach, a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatora i Partnera wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć, nie będą także wykonywały autorskich praw osobistych lub, odpowiednio, praw osobistych artysty wykonawcy, a w szczególności nie będą domagali się wskazywania i sposobu wskazywania ich jako współautora czy wykonawcy.
6.7. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora lub Partnera przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem ze zdjęć, Uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.
6.8. Upoważnienia opisane w ust. 7 niniejszego Regulaminu są nieograniczone czasowo i terytorialnie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
– szkody spowodowane nieprawidłowym lub niezgodnym z niniejszym regulaminem zachowaniem Uczestników Konkursu.
– problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator konkursu, przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych z funkcjonowaniem portalu społecznościowego Facebook.com, jakością usług świadczonych bezpośrednio przez dostawcę usług pocztowych czy internetowych oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej.
– utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Organizatora;
– nieprawidłowości wynikłe z niedostarczenia wiadomości lub opóźnień w dostarczeniu wiadomości z przyczyn niezależnych od Organizatora.
7.2. Konkurs nie jest on w żaden sposób sponsorowany, popierany czy przeprowadzany przez serwis Facebook.com ani firmę z nim związaną.
7.3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.ceglane.pl
7.4. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie i celach związanych z komunikacją z uczestnikami oraz w celu wydania nagród zwycięzcom. Dane osobowe mogą zostać wykorzystane w celu promocji konkursu, w szczególności poprzez publikację informacji dotyczących zwycięzców Konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia realizację nagrody.
7.5. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
7.6. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem a uczestnikami Konkursu rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
7.7. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.